Klachtenprocedure

Begripsomschrijving

Klacht : een schriftelijk ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.
Klager : een onder bewind gestelde, over wie de organisatie tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie de organisatie een overeenkomst tot inkomensbeheer heeft gesloten.
Bezwaar : een schriftelijk ter kennis van de organisatie gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Klachtrecht
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd worden ingediend. Een klacht dient tenminste te bevatten:
• De naam en het adres van de indiener;
• De dagtekening;
• Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het moment van het gedrag;
• Een handtekening van indiener.

Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt hiervan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen, hiervan bericht.

De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de desbetreffende bewindvoerder. Deze dient gestuurd te worden naar:
Quality Collect Financiële Diensten
Postbus 22072
1302 CB Almere


Voordat u uw klacht daadwerkelijk doet adviseren wij u om de taakomschrijving van de bewindvoerder goed door te lezen. De taakomschrijving van de bewindvoerder is terug te vinden op onze website (www.nd-beschermingsbewind.nl), de website van de branchevereniging (www.nbbi.eu) of via www.rechtspraak.nl.
Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u uw klacht nogmaals voorleggen aan de branchevereniging van bewindvoerders, budgetbeheerders, curatoren en mentoren (N.B.B.I.).

De NBBI hanteert een klachtenreglement (https://www.nbbi.eu/contact/). Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van uw klacht door zowel uw bewindvoerder als ook door de branchevereniging, kunt u zich vervolgens wenden tot de kantonrechter. De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze zal nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Lukt dit dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. Indien binnen twee maanden na indiening van de klacht geen oplossing is gevonden wordt de klacht door de bewindvoerder voorgelegd aan de Branchevereniging van bewindvoerders, budgetbeheerders, curatoren en mentoren (NBBI). De klacht kan door de bewindvoerder ongegrond verklaard worden. Hiervan zal de cliënt schriftelijk over

Afdoening in der minne
De desbetreffende zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra bewindvoerder en de klager tot een informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenprocedure. De desbetreffende bewindvoerder zal klachten die niet minnelijk kunnen worden afgedaan, doorverwijzen naar de branche organisatie NBBI.

Geen verplichting tot klachtbehandeling
• De bewindvoerder is niet verplicht een klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze procedure is afgedaan.
• Indien er langer dan 4 weken tussen handeling en ontvangst van de klacht is verstreken.
• De bewindvoerder is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
• Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de bewindvoerder de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk na 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

Hoor/wederhoor
De bewindvoerder stelt de klager in de gelegenheid, zijn of haar klacht eventueel mondeling toe te lichten. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan wordt aan de klager, hulpverleners en persoonlijke begeleiders toegezonden.

Citeertitel, bekendmaking en werking
Deze procedure kan worden aangehaald als klachtenprocedure. De klachtenprocedure wordt op verzoek toegezonden.

Bezwaren
Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 1 maand behandeld door de bewindvoerder van de organisatie. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen. Het bezwaar wordt vastgelegd in het dossier van de cliënt en daarbij ook het verloop en/of de uitkomst ervan.